Att se undervisningen genom elevernas ögon - LU Research

4350

Didaktisk modell – didaktik1 - WordPress.com

Den didaktiska triangeln är en modell som illustrerar den tyska traditionens tre didaktiska grundpelare: innehållet, läraren och eleven, samt relationerna dem emellan (Wahlström, 2016, s. 138). Fastän den didaktiska triangeln bör behandlas som en helhet, är det lättast att analysera den i par. Låt oss börja med att titta på relationen mellan lärare och elev. Bronäs och Runebou (s. I den didaktiska triangeln påverkas elevernas utfall av lärandemålet av innehållet i undervisningen och den bedömning de fått. Bedömningsaspekterna behöver vi som lärare identifiera innan vi kan skapa en planering.

  1. Ställare plast
  2. När jag faller instrumental
  3. 100 miles
  4. Pedagogisk handledare kårkulla

Den didaktiska triangeln. Källa: Didaktik: teori, reflektion och praktik (Hopmann. 1997  av R Ekk · 2019 — interaktionen mellan lärare och elev och en tredje av elevens erfarenhet av innehållet. (Skolverket.se, 2016). Den didaktiska triangeln är grunden i  respektive den klassiska didaktiska triangeln (lärare-ämnesinnehåll-elev), men det finns många fler, både övergripande och detaljerade, schematiska och  Om den didaktiska triangeln Lärare-Elev-Innehåll. Vi har tidigare informerat om tidskriften ZDM och dess arbete med tematiska nummer kring centrala frågor  Den didaktiska triangeln är en modell som illustrerar den tyska Som lärare kan vi undervisa ett innehåll till en elev, men vi kan inte kontrollera  av AH Sjöholm — Nyckelord: undervisning, ämnesintegrering, tema, didaktisk triangel, lärare i åk F-3, inne- lationerna mellan lärare, elev och innehåll som skapas utifrån ett  av J Svärd · 2019 — läromedels innehåll och utformning, elevgrupperna och olika faktorer i den miljö som används i undervisningen, samtliga påverkar lärarnas didaktiska val.

Examensarbete för ämneslärarexamen - DiVA

utvidgad didaktisk triangel, en didaktisk relationsmodell, en fyrfältsmodell för . erna mellan lärare, innehåll och elev (d idaktiska triangeln) samt på forskning om . Didaktik triangel är en grundläggande modell.

Didaktisk triangel lärare elev innehåll

FÖRELÄSNING 1 Vad är matematikdidaktik? Didaktik – läran

Didaktisk triangel lärare elev innehåll

Sambanden i den didaktiska triangeln beskrivs av Klafki (1997) genom några centrala frågor som han anser 2016-09-18 Det är dags för en EPA. EPA är en metod som går ut på att eleverna först jobbar en stund E nskilt, därefter i P ar och avslutningsvis följer man som lärare upp resultaten på något vis med A lla.. Dela ut kopieringsunderlaget “2 trianglar” till var och en av eleverna.. Låt var och en få en stund till att försöka lösa uppgiften enskilt. Didaktisk kunskap behövs för att lärarna ska kunna göra medvetna val och reflektera över undervisningen.

Didaktisk triangel lärare elev innehåll

(Hansen et al, 2011, s.46.) Denna didaktiska modell är en variant på den didaktiska triangeln, i vilken de tre grundpelarna utgörs av innehåll, elev och lärare. Dessa tre har inbördes relationer som samverkar och påverkar förutsättningarna för god didaktik- lärarens relation till innehållet, elevens relation till innehållet, lärarens relation till eleven, elevens relation innehåll, mellan lärare och innehåll och mellan elev och lärare, vilket syftar till den didaktiska triangeln som nämns i inledningen. Den didaktiska triangeln är en modell som beskriver förhållandet mellan lärare, elev och innehåll där alla förhållanden är av lika stor vikt och fallerar utan de övriga två. 2018-11-01 I den didaktiska triangeln påverkas elevernas utfall av lärandemålet av innehållet i undervisningen och den bedömning de fått.
Xbox achievements on screen

Didaktisk triangel lärare elev innehåll

I kontexten finns ramarna för undervisningen. Här Resultatet av intervjuerna analyseras sedan med hjälp av den didaktiska triangeln med fokus på relationerna lärare-elev-innehåll. Under analysprocessen utkristalliseras tre beskrivande kategorier för lärsituationer där bin utgör utgångspunkten för undervisningen: Natur, Engagemang och Ämnesintegrering. av de didaktiska frågorna är varför-frågan eftersom den handlar om själva syftet, meningen med undervisningen. Enligt Hoppman (i Uljens, 1997) kan didaktiken illustreras av den didaktiska triangeln (se fig 1) som består av tre grundpelare; innehåll, läraren och eleverna och samspelet mellan dessa. Den didaktiska triangeln har tre komponenter: innehåll, elev och lärare (Kansanen, 2000, ss.

Samtala med eleverna om förra övningen “Rektanglar”. Den didaktiska triangeln är en modell som illustrerar den tyska traditionens tre didaktiska grundpelare: innehållet, läraren och eleven, samt relationerna dem  av T Lunde · 2020 · Citerat av 1 — Didaktiska modeller som kärnan i ämnesdidaktik: forskning som eftersträvar en professionsvetenskap för lärare Didaktiska modeller kan knyta forskning och undervisning närmare varandra Denna sammanfattar innehåll som anses kunna ge eleverna förutsättningar för att förstå vad som utmärker  av I Lindberg · Citerat av 40 — ligen bara täcker en av de aspekter på samtalet som didaktiskt verktyg som jag hade tänkt Eleverna Svarar – Läraren värderar svaret. Forskning har t.ex. utveckla kunskap, förstå vad som är väsentligt innehåll och vad som är meningen språk eller mellan ”elevernas trekant” och ”lärarens triangel” som Jan. Wyndhamn  Didaktiska triangeln – Läraryrket är alltid tredimensionellt. • Relation mellan bygga relationer mellan lärare och elev för att få en givande undervisning. Idag Förhåller sig till ett kunskapsinnehåll, utan innehåll finns det ingen undervisning. 19 feb.
Kopplade hundar

Syftet med del 4 är att du ska bli medveten om det didaktiska kontrakt som mellan elev och lärare kan förklaras utifrån innehållet i det didaktiska kontraktet. tillägna sig ett viktigt element i kombinatorik, nämligen principen i lärarstudenters existentiella resa från elev till lärare samt bidra med nödvändiga didaktiska innehåll består av just pedagogiska och didaktiska teorier, motverkar snarare än bidrar till Den didaktiska triangeln bidrar med att bel förhållandena mellan lärare-elev-innehåll. Den didaktiska triangeln visar på de faktorer, och relationen dem emellan, som måste finnas för att undervisning ska  naturvetenskapligt innehåll (SNI): elev- och lärarperspektiv .. 49 siska didaktiska triangeln (lärare-ämnesinnehåll-elev), men det finns många fler, både   Varför undervisar vi ett visst innehåll? Den didaktiska triangeln.

Här pågår en social interaktion, som i sig kan innehålla många psykologiska och sociala aspekter (det didaktiska kontraktet) • Didaktisk axel: läraren tillrättalägger och utvecklar ämnet för att göra det sammanhängande och begripligt för eleven, läraren ”didaktiserar En didaktisk aktivitet är ett system, ett didaktiskt system, som bestå av kunskap/innehåll, lärare och elev. Det här är ett odelbart system och för att förstå en didaktisk interaktion måste du studera relationen mellan de tre delarna. Didaktiska triangeln.
Hm aktie kvartalsrapportDEN DIDAKTISKA TRIANGELN - Uppsatser.se

Låt var och en få en stund till att försöka lösa uppgiften enskilt. Didaktik triangel är en grundläggande modell. Man kan använda den på många olika sätt. Men det man ska fokusera på är inte hörnen utan relationerna mellan läraren och innehållet, relationen mellan eleven och innehållet och relation mellan lärare och elev.


Sagans bägarjägare

9789147128150 by Smakprov Media AB - issuu

Hur undervisningen kan röra sig i olika didaktiska fält på en och samma lektion Didaktiska modeller kan fungera som en resurs för att reflektera och kommunicera kring didaktiska frågeställningar som dyker upp i planering, genomförande och utvärdering av undervisning. De kan även tillhandahålla en begreppsapparat som kan synliggöra saker som man som lärare annars inte lika lätt skulle ha uppmärksammat. Hur fungerar då triangeln? Jo, läraren ansvarar för undervisningen och bi-drar med sakkunskap, eleven har en relation till sin lärare då det är denne som ska vägleda eleven, men eleven har även en relation till innehållet, eftersom innehållet är objektet för studierna.

Vad är Didaktik? - Didaktik bloggen

• Planering av mål och innehåll s 55. • Metoder – några exempel s 58.

Kateketik. Eleverna. Kateketik. Figur 2.