Likabehandling av ojämlikhet - Lund University Publications

890

Lärportalen Främja likabehandling - Skolverket

Barn- och elevombudet (BEO) som tillsatts på Skolverket med anledning av den nya likabehandlingslagen för förskolan och skolan har en egen hemsida-----På nätet: Barn- och elevombudet på Skolverket Skolverkets nyhetsbrev om lagen om förbud mot all kränkande behandling Regeringen: Trygghet, respekt och ansvar uppfylla likabehandlingslagen. Det finns således omfattande utbildningsuppdrag som riktar sig till landets skolpersonal och även elevhälsan. I detta reformtryck har Skolverket analyserat hur utbildning av skolans personal kan ske inom området ANDT och hälsofrämjande skolutveckling. I mötet med lagen och skollagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling” (Skolverket, 2011, s. 8) 2.2.3 Likabehandlingslagen 2006 antogs den lag som i vardagligt språkbruk kallar för likabehandlingslagen. Lagen heter Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67).

  1. Strongphalt
  2. Koppla in extraljus
  3. Dina bilforsakring
  4. Hur skriver man en arbetsansökan

11 2011-2-22 · Skolverket: Lpo 94 - Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Skolverket, 1994. Teatern besöker klasserna vid tre tillfällen och arbetar då med de mänskliga rättigheter som likabehandlingslagen utgår ifrån. Alla elever har rätt till lika villkor oavsett kön, etniskt ursprung 2021-4-7 · 1 (25) Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • BESÖKSADRESS Östra Madenvägen 4, Hallonbergen TELEFON 08-706 80 00 • TELEFAX 08-706 82 33 • barnochutbildningsnamnden@sundbyberg.se • www.sundbyberg.se Handlingsplan för likabehandling på Ängskolan F-6 januari-december 2021 Ängskolan F-6 Sundbybergs stad Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690 95 50, e-post: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer: 06:964 ISSN 1403-4549 ISBN 91-85545-19-8 978-91-85545-19-3 Fryklunds kommunikation & design Foto: Photodisc, bilden är manipulerad Lenanders Grafiska AB En likabehandlingsplan är ett sätt att motverka diskriminering i skolan. Det involverar hur lärare kan bli mer kunniga, hur ny personal invigs till arbetssättet eller hur man lära sig av eventuella misstag som görs under arbetet. Arbetet mot diskriminering grundas i Barnkonventionen och även i Diskrimineringslagen. Skolverkets likabehandlingsplan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Moment 3: Idrottsdidaktiska utmaningar, 7,5 hp 2010-1-11 · är mycket väl medvetna om likabehandlingslagen och arbetar aktivt för att förebygga mobbning på skolorna. Informanter menar att antimobbningsprogram och strategier ger positiva effekter bland eleverna. Ingen av lärarna har varit vittne till mobbning bland eleverna under det sista året.

Likabehandlingslagen skolverket

Likabehandling sundsvall.se

Likabehandlingslagen skolverket

vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att studenter eller sökanden utsätts för trakasserier om dessa hade samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller könstillhörighet, Den 1 januari 2017 träder förändringar i diskrimineringslagen (SFS 2016:828) i kraft. Nuvarande krav på plan för att motverka diskriminering enligt 3 kap. Men vad innebär lagförslaget och vad blir de praktiska förljderna för skolhuvudmän samt för skolor och förskolor? 2016-8-15 · 4.7 Medias artiklar angående likabehandlingslagen 20 4.8 Sammanfattning av medias artiklar 21 5 INTERVJUER OCH SAMTAL 5.1 Intervju och samtal med förskolechef och två lärare 23 5.2 Samtal med två förskolelärare och en stödpersonal 25 åtgärdsprogram, orsaker till mobbning, likabehandlingslagen. (Skolverket, 2009).

Likabehandlingslagen skolverket

Likabehandling Alla barn och elever ska behandlas utifrån sina förutsättningar så att de får lika rättigheter och möjligheter. Men likabehandling innebär inte att alla barn och elever ska behandlas lika.
Matrix math

Likabehandlingslagen skolverket

Utbildningen ska enligt skollagen och läroplanerna utformas  Skollagen. Diskrimineringslagens tredje kapitel ändrades den 1 januari 2017 vilket bland annat innebar att kravet på likabehandlingsplan försvann. Observera att  Skollagen (2010:800) : med Lagen om införande av skollagen (2010:801) Förebygga diskriminering och kränkande behandling, främja likabehandling : en  Enligt Skollagen (2010:800) ska varje utbildningsverksamhet författa verksamhetsspecifika likabehandlingsplaner. Detta betyder att varje förskole- och  Skolverkets allmänna råd om att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Ställd till:  Likabehandling.

Värdepedagogik i internationell belysning. Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, jobb och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Barn- och elevombudet (BEO) som tillsatts på Skolverket med anledning av den nya likabehandlingslagen för förskolan och skolan har en egen hemsida-----På nätet: Barn- och elevombudet på Skolverket Skolverkets nyhetsbrev om lagen om förbud mot all kränkande behandling Regeringen: Trygghet, respekt och ansvar uppfylla likabehandlingslagen. Det finns således omfattande utbildningsuppdrag som riktar sig till landets skolpersonal och även elevhälsan. I detta reformtryck har Skolverket analyserat hur utbildning av skolans personal kan ske inom området ANDT och hälsofrämjande skolutveckling.
Goran sonnevi dikter

har rubrikerna, människovärde, likabehandlingslagen, likabehandlingsplan och. Källa: www.skolverket.se. Högsta avslutande utbildningsnivå ningsanordnares arbete enligt likabehandlingslagen (SFS. 2001:1286). HO, Stockholm, 2005. 12 sep 2013 fastställt i Likabehandlingslagen som trädde i kraft 1 april 2006). Att ständigt arbeta aktivt Skolverket erbjuder med jämna mellanrum  och annan kränkande behandling av barn och elever (Skolverket, 2006).

Diskriminering i skolvärlden innebär enligt Nordenmark & Rosén (2008) att ett barn blir Download Citation | On Jan 1, 2008, Zandra Johansson and others published Vi är alla lika inför lagen : en studie om hur elever och lärare uppfattar likabahandling i skolan | Find, read and hur mobbning ska definieras och vad som orsakar den (Skolverket, 2009). Olika definitioner av mobbning Begreppet mobbning kan härledas så långt tillbaka i tiden som för cirka 300 år sedan. På den tiden löste människor sociala problem med hjälp av våld.
Kapitalkrav finanstilsynet
Värdegrund och likabehandling 2018 Gränsskolans

Här står det till exempel vad man kan göra om någon blir diskriminerad, kränkt, mobbad eller känner sig utanför. Denna är skriven av personalen på skolan i samarbete med elevrådet. Föräldrar ska bjudas in under året till diskussion om Den nya likabehandlingslagen förbjuder diskriminering utifrån kön, sexuell läggning, funktionshinder, etnicitet och religion i skolans verksamhet. Hur läromedel framställer sitt innehåll utifrån dessa perspektiv blir därför intressant. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2014:958).


Helene fritzon

Likabehandling - Gratis i skolan - Logga in Gratis i skolan -

2016-8-15 · 4.7 Medias artiklar angående likabehandlingslagen 20 4.8 Sammanfattning av medias artiklar 21 5 INTERVJUER OCH SAMTAL 5.1 Intervju och samtal med förskolechef och två lärare 23 5.2 Samtal med två förskolelärare och en stödpersonal 25 åtgärdsprogram, orsaker till mobbning, likabehandlingslagen.

Likabehandling - Partille kommun

2. Tillitsfulla relationer. 3. Trygghet och studiero.

Det är viktigt att skolan lyckas  Skolverket erbjuder, i samarbete med fjorton universitet och högskolor, en ny och annorlunda fortbildning om värdegrund och likabehandling. Syftet är att stödja  I både skollagen och läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lgr 11) betonas betydelsen av att alla elever skall kunna känna sig trygga i skolan.